Inspektorat weterynarji Powiat lęborski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Komunikaty

20-09-2022r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 23.09.2022r.

>>>ROZPORZĄDZENIE<<<

>>>NOWY WZÓR<<<

 

01-10-2018r.

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

 

08-01-2018r.

Ulotka informacyjna - ANTYBIOTYKI

 

03-11-2017r.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. >>>ULOTKA INFORMACYJNA<<<

 

18-10-2017r

Unieważnienie pięczeci Urzędowego Lekarza Weterynarii. 

>>POBIERZ W FORMACIE PDF<<

 

26-06-2017r.

Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką. 

>>POBIERZ W FOMACIE PDF<<

 

10-02-2017r.

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

>>POBIERZ W FORMACIE PDF<<

 

09-02-2017r.

Do pobrania ulotki informacyje zatytułowane:

 UBÓJ W GOSPODARSTWIE – POZYSKANIE MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

 UBÓJ Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

 

08-02-2017r.

Wniosek o wpisanie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku gospodarstwa utrzymującego drób.>>POBIERZ<<

 

29-12-2016r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

>>>POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W FORMACIE PDF<<<

 

 

28-12-2016r.

 

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Głównego Lekarza Weterynarii

>>>POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ULOTKI W FORMACIE PDF<<<

 

21-11-2016r.

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW PODTYPU H5N8

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków  w woj. zachodniopomorskim oraz państwach członkowskich UE istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium  województwa pomorskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania >>TUTAJ<<

 

03-11-2016r.

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniu 27 października br. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, Dz.U. poz. 1770. 

>>>POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU W FORMACIE PDF<<<

 

18-08-2016 r. 

Komunikat Głownego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazurski, województwo podlaskie. 

>>>POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU W FORMACIE PDF<<<

 

11-08-2016 r.

ASF W POLSCE:

Najczęściej zadawane pytania o ASF.

Co to jest afrykański pomór świń?

Ulotka informacyjna.

Tablica ASF.

 

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zmian w przepisach prawnych dot. sprzedaży bezpośredniej

 

Z dniem 1 stycznia  2016 r. weszły w życie dwa nowe akty prawne:

1. W obszarze prawa żywnościowego jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703), uchylające obowiązujące do końca 2015 roku przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

Nowe rozporządzenie reguluje kwestie wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu produkcji niewielkich ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego celem ich sprzedaży konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, które bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do wymagań weterynaryjnych uprzednio obowiązujących w tym zakresie:

 1. rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach sprzedaży bezpośredniej o produkty takie jak: siara, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków, grubej i drobnej zwierzyny łownej;
 2. umożliwienie sprzedaży jaj z gospodarstwa, ze wskazaniem dokładnie od jakich zwierząt jaja te mogą pochodzić;
 3. umożliwienie sprzedaży na targowiskach tusz i podrobów grubej zwierzyny łownej skórowanej albo nieskórowanej lub drobnej zwierzyny łownej patroszonej albo niepatroszonej lub opierzonej albo nieopierzonej lub oskórowanej albo nieoskórowanej;
 4. doprecyzowanie kwestii sprzedaży bezpośredniej z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych jak np. automaty do sprzedaży, mlekomaty;
 5. ustanowienie rocznych limitów sprzedaży, również dla nowododanych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także dla produktów dla których dotychczas nie było ustanowionych limitów (z wyjątkiem produktów pszczelich nieprzetworzonych oraz produktów rybołówstwa) oraz zmiana niektórych limitów (w odniesieniu do śmietany oraz jaj konsumpcyjnych);
 6. określenie minimalnych wymagań, jakie powinna spełniać woda używana przy produkcji i sprzedaży produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, w tym lód używany przy produkcji produktów rybołówstwa;
 7. wprowadzenie wymogu prowadzenia podstawowej dokumentacji przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią, dotyczącej ilości sprzedanych produktów w danym tygodniu lub miesiącu;
 8. zniesienie ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży produktów wyprodukowanych w ramach sprzedaży bezpośredniej w przypadku gdy podmiot w celu wypromowania produkowanej przez siebie żywności oferuje ją do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi końcowemu podczas imprez okolicznościowych, takich jak festyny, targi, wystawy oraz kiermasze organizowane w celach wypromowania tych produktów;
 9. wprowadzenie możliwości tzw. „zbiorczej sprzedaży” w ramach ww. imprez okolicznościowych organizowanych w celu promocji produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, gdzie dopuszcza się sprzedaż bezpośrednią, przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, produktów wyprodukowanych przez inny podmiot prowadzący taką działalność w tym samym powiecie – pod warunkiem posiadania w miejscu sprzedaży imiennego upoważnienia do prowadzenia sprzedaży udzielonego przez podmiot, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego oraz kopii decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego do rejestrów zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią takich produktów oraz przy spełnieniu warunków, iż przy transporcie i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu;
 10. wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości produkcji dla wybranych produktów przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią w danym tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii, wyrażonej na wniosek podmiotu oraz pod warunkiem zachowania rocznego limitu wielkości tej produkcji;
 11. połączono wymagania dla pomieszczeń, w których  produkuje się lub sprzedaje produkty z wymaganiami dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej;
 12. wprowadzono wymagania dotyczące przechowywania i usuwania odpadów, a także sposób postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego;
 13. obowiązek zgłoszenia przez podmioty zamiaru prowadzenia działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w terminie 7 dnia przed dniem jej rozpoczęcia.

 

Rozporządzenie nie umożliwia wprowadzenia do obrotu w ramach sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego przetworzonych takich jak  wędliny, sery itp.

 

2. Niezależnie od powyższych zmian w prawie żywnościowym, w obszarze danin publicznych będzie to ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 699). Przedmiotowa zmiana umożliwi rolnikom preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów i serów). Dotychczas rolnicy mogli wytwarzać i sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie produkty nieprzetworzone. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, uznawane są za przychody z tzw. innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmują jednak sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych) jak i też produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy. Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy maksymalnie uproszczoną ewidencję sprzedaży, zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Istotne jest też to, że sprzedawać produkty można wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone albo na targowiskach (źródło: za Lex Omega on-line).

Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzenie ww. regulacji prawnych z zakresu podatku dochodowego, nie zwalnia rolników z obowiązku przestrzegania przepisów prawa żywnościowego i wymogów dotyczących sprzedaży bezpośredniej, w szczególności ustawy z dnia 26 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577), jak i też wymogów zawartych w ww. rozporządzeniu z dnia 30 września 2015 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w szczególności obowiązku zgłoszenia przez podmioty zamiaru prowadzenia działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej do właściwego powiatowego lekarza weterynarii (było 30 dni, a od 1 stycznia 2016 r. jest to 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia), czy też wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów i przez produkty pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej oraz wielkość produkcji tych produktów, jej zakresu, obszaru i wymagań weterynaryjnych dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główny Lekarz Weterynarii zauważa, że ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703) wprowadza możliwość produkcji w ramach sprzedaży bezpośredniej wyłącznie tych produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały uwzględnione w tym rozporządzeniu, nowelizacja ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozszerza tego katalogu.  

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ WAŻNE INFORMACJE

 • Co to jest afrykański pomór świń : [1]
 • Najczęściej zadawane pytania o ASF : [2]

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
asf.pdf 330.05K 2014-12-30 17:20:32
asffaq.pdf 539.95K 2014-12-30 17:20:47
Scan0012.pdf 302.97K 2016-08-18 15:36:04
Komunikat !.pdf 198.31K 2016-11-08 02:58:30
ulotka_ai.pdf 749.20K 2017-01-02 17:38:37
rozp HPAI.pdf 102.21K 2017-01-02 17:47:26
wniosek o wpis do rejestru PLW drobiu.docx 11.73K 2017-02-14 21:02:16
uboj-z-koniecznosci poza rzeźnią.pdf 392.67K 2017-02-14 21:08:00
uboj-gospodarczy.pdf 483.19K 2017-02-14 21:13:26
Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW.pdf 768.54K 2017-02-14 21:20:55
Sprzedaż bezpośrednia.pdf 768.54K 2017-02-14 21:21:25
PL informacja dla dla podróżnych.pdf 519.64K 2017-06-27 10:35:00
Lekarze weterynarii-świadectwa zdrowia dla świń.pdf 43.46K 2017-08-08 15:12:58
Unieważnienie.pdf 175.80K 2017-10-19 11:41:58
ulotka.pdf 351.80K 2017-11-06 00:18:42
ulotka 1 arkusz na stronę.pdf 452.36K 2018-01-09 01:37:50
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.pdf 107.31K 2018-10-02 15:02:45

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2014-12-30 14:51:08
Utworzył(a): Mateusz Koszałka
Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-20 14:38:58
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ