Inspektorat weterynarji Powiat lęborski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z realizacją zamówień publicznych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku

 

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Lęborku z siedzibą przy ul. Weterynaryjnej 1, 84-300 Lębork reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl, telefonicznie: +48 59 862-21-80 lub fax 58 862-21-01.
 3. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania
  z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Lęborku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku z siedzibą przy ul. Weterynaryjnej 1, 84-300 Lębork z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:

-    w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych
w związku z realizowaniem zadań przez PIW w Lęborku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego,

-    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

-    w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

-    w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.
W tym  przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
 • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w PIW w Lęborku zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest PIW w Lęborku reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO
  – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których PIW w Lęborku przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania
  z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

 

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2019-12-02 13:02:27
Utworzył(a): Mateusz Koszałka
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 14:42:30
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ