Inspektorat weterynarji Powiat lęborski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Statut

ZARZĄDZENIE NR 192/2010 GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowego Inspektoratowi Weterynarii w Lęborku

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Lęborku, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
w LĘBORKU

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
  4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Lębork.

2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat lęborski.

§3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 4. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.

3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.

4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2015-09-29 15:48:31
Utworzył(a): Mateusz Koszałka
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-29 15:49:04
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ