Inspektorat weterynarji Powiat lęborski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:        2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Pliki typu PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX itp. (np. rozporządzenia, wzory oświadczeń), powyższe treści są minimalizowane i jeśli to możliwe tekst jest umieszczany bezpośrednio na stronie
  • częściowy brak opisów alternatywnych i tytułów dla plików graficznych
  • Pomimo wszelkich starań niektóre dokumenty na stronie mogą okazać się niedostępne w związku z tym, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:  
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 (59) 862-21-80 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada jedno wejście od ulicy pionierów. Wejście do budynku odbywa się trzema schodkami na poziom parteru budynku. Teren wokół budynku jest ogrodzony, zamykany bramą na pilota. Przy wejściu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku znajduje się domofon z bezpośrednim połączeniem z sekretariatem. Budynek posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak wyznaczonej koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych pomalowanej na niebiesko, parking ogólnodostępny. Brak windy i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomieszczenia biurowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku znajdują się na parterze i piętrze budynku. Budynek posiada sekretariat jako biuro podawcze na parterze budynku. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących. 

Informacja o udogodnieniach dla osób niesłyszących i niedowidzących:

Zgodnie z obowiązującą ustawą  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj.:Dz. U. 2017, poz. 1824), osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku nie posiada aplikacji mobilnych.

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2021-03-31 21:44:15
Utworzył(a): Mateusz Koszałka
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 22:42:38
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ